TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laadittu ja tullut voimaan 24.5.2018

Taustaa ja käsitteitä

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja haluamme käsitellä henkilötietoja henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Mahdollistamme asiakkaillemme pääsyn omiin tietoihin ja mahdollisuuden tulla unohdetuksi.

Henkilötietolain (523/1999) mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajan informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteessa yhdistyy henkilötietolain 24 §:ssä säädetyn informointivelvoitteen edellyttämät tiedot ja henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot.

Henkilötiedolla (3 § 1 kohta) tarkoitetaan esimerkiksi luonnollisen henkilön nimi- ja yksilöintitietojen lisäksi myös kaikenlaisia muita yksittäiseen henkilöön liitettävissä olevia tietoja.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan ”käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta”.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Rekisteröitymällä Kiertonet.fi –verkkohuutokauppaan hyväksyy tämän tietosuojaselosteen.

Tietosuoja-asetuksella (General Data Protection Regulation, GDPR) tarkoitetaan 25.5.2018 voimaan tulevaa asetusta, jossa säädetään mm. henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Kiertoa Oy / Kiertonet.fi
Y-tunnus: 26903339
Osoite: Vakkurinkatu 1, 60320 Seinäjoki
https://kiertonet.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Pekka Kallunki
Sähköposti: pekka.kallunki@kiertonet.fi
Puhelin: 050 5401609

Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja.

3. Rekisterin nimi

Kiertonet.fi –verkkohuutokaupan (”Palvelu”) käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Kiertonet.fi –verkkohuutokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Kiertonet.fi -verkkohuutokaupan käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä Kiertonet.fi -palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kiertonet.fi -verkkohuutokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaan tallettaa:

  • Luonnollinen henkilö -käyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Oikeushenkilö -käyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
  • Käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistautumistiedot.
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sekä peruutustiedot.
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, Palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
  • Suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin.
  • Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot.
  • Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot Kiertonet.fi -palveluun rekisteröityessään ja Palvelun käytön yhteydessä. Tietojen oikeellisuutta ei pääsääntöisesti tarkisteta. Rekisterin mahdollisesti sisältyvät väärät tiedot voivat perustua siten rekisteröidyiltä saatuihin virheellisiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterinpitäjä luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tarpeelliset käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä ostajista (huutokauppa-ostaja) huutokaupattavan kohteen myyjälle (huutokauppamyyjä) kaupanteon yhteydessä Palvelun toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin vain käyttäjän erillisellä suostumuksella.

Mikäli rekisterinpitäjä myy, ostaa, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa (anonymisoidaan). Tilanteissa, joissa käyttäjällä on keskeneräisiä huutokauppoja ja/tai avoimia maksamattomia laskuja, Kiertonet.fi on velvollinen säilyttämään osan asiakastiedoista.

9A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Tietoja ei pääsääntöisesti säilytetä manuaalisesti. Mikäli asiaan liittyy dokumentteja, joita ei ole tallennettu tietojärjestelmään (ks. kohta 9B), säilytetään niitä lukitussa tilassa.

9B. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Rekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on tallennettu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietojärjestelmän käyttöä säädellään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Tietoliikenne on salattua. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

10. Evästeet (cookies)

Kiertonet.fi -sivusto voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän Internet-selaimeen. Niitä käytetään esimerkiksi Internet-sivuston käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten tallennukseen. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Kiertonet.fi –palvelun toiminnallisuuteen.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot tai se, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse Kiertonetin asiakaspalveluun.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

13. Kielto-oikeus

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn ja tulla unohdetuksi. Käyttäjä voi Kiertonet.fi palvelussa itse anonymisoida käyttäjätietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta.

Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla siitä sähköpostitse Kiertonetin asiakaspalveluun.

14. Tietossuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää Palvelua jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Kiertonet.fi -palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen sisältöön säännöllisesti.