KIERTONET.FI -verkkohuutokaupan käyttöehdot

Julkaistu elokuussa 2015
Viimeksi päivitetty 01.11.2022: lisätty uusi kohta 5.g.

1. Käyttöehtojen soveltamisala, palvelukuvaus ja käsitteitä

Kiertoa Oy (Y-tunnus: 26903339, ”Palveluntuottaja”) tuottaa ja ylläpitää verkkohuutokauppaa julkisen sektorin tavaroille Kiertonet.fi- verkkopalveluna ja rinnakkaisena yksityisen sektorin tavaroille Huutomylly.fi -verkkopalveluna.

Kiertonet.fi –verkkohuutokauppapalvelun käyttämiseen ja palvelussa toteutettaviin huutokauppoihin (”Palvelu”) sovelletaan näitä Palveluntuottajan laatimia ja kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Kiertonet.fi –sivustolla on huutokauppailmoitukset ja yksityiskohtaiset ohjeet verkkohuutokaupan toteuttamisen vaiheista ja niissä tehtävistä toimenpiteistä.
Käyttäjä tarkoittaa Palvelua käyttävää Myyjää tai Ostajaa (jäljempänä ”Käyttäjä” tai yhdessä ”Käyttäjät”). Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja käyttäessään Palvelua. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua ainakin käyttäjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, maksutapoihin, hintoihin, henkilötietojen tietosuoja- asioihin ja Palvelun vastuunrajoituksiin.

Palvelukuvaus: Palveluntuottaja tarjoaa verkkohuutokaupan Käyttäjille Palvelunaan kauppapaikan. Kaupanteko Palvelussa toteutetaan Käyttäjien kesken Käyttäjien erikseen sopimin ehdoin. Palveluun rekisteröitynyt julkisen sektorin huutokauppamyyjä (”Myyjä”) saa Palvelun välityksellä ilmoittaa tavaransa (irtain ja kiinteä omaisuus) myytäväksi verkkohuutokaupalla ("Kohde") ja Palveluun rekisteröitynyt huutokauppaostaja (”Ostaja”) saa tehdä sitovan ostotarjouksen (”Huuto”) Kohteesta. Myyjä ja Ostaja tekevät kaupan huutokauppailmoituksen ja muiden keskenään sopimiensa kauppaehtojen mukaisesti. Palveluntuottaja ei ole Myyjän ja Ostajan välisen kaupan sopijapuoli, vaan toimii Kohteen välittäjänä ja Palveluntuottajana. Myyjän on muun ohella ilmoitettava Palvelussa Ostajan mahdollisuudesta tutustua huutokaupan Kohteeseen ja muista Kohdetta, Ostajaa tai Kohteen noutoa koskevista erityisehdoista. Palvelussa myynnissä oleva tavara ei saa olla samaan aikaan myynnissä muissa kauppapaikoissa.

Myyjänä saa olla julkisen sektorin oikeushenkilö tai vastaava organisaatio, joka on tehnyt Palveluntuottajan kanssa Toimeksiantosopimuksen tai rekisteröitynyt Palveluun ja joka rekisteröitymällä Palveluun ja sitä käyttämällä vahvistaa hyväksyvänsä ja sitoutuvansa noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja jolle Palveluntuottaja on myöntänyt käyttöoikeuden Palveluun. Palvelu on Myyjälle maksullinen. Myyjä voi valita laskutusmenetelmäksi joko sen, että a) Palveluntuottaja vähentää Kohteen maksetusta kauppahinnasta hinnastonsa mukaisen välityspalkkion eli komission ja tilittää Myyjälle loppukauppahinnan tai b) Palveluntuottaja tilittää Myyjälle kauppahinnan, josta laskuttaa jälkikäteen hinnastonsa mukaisen välityspalkkion.

Ostajana saa olla Palveluun rekisteröitynyt täysivaltainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (Y-tunnus) tai vastaava taho, joka rekisteröitymällä Palveluun ja sitä käyttämällä vahvistaa hyväksyvänsä ja sitoutuvansa noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja jolle Palveluntuottaja on myöntänyt käyttöoikeuden Palveluun. Palvelu on Ostajalle maksuton ja Ostajan velvollisuutena on maksaa huutamansa Kohde. Käyttöehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asemassa olevan Ostajan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

Rekisteröityminen. Kiertonet.fi on avoinna kaikille, mutta Palvelun käyttäminen tavaran myyntiin ja ostotarjouksiin edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin, Palvelun ohjeisiin, Tietosuojailmoitukseen ja sitoutuvan kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja Palvelun sivustolla olevia ehtoja ja ohjeita. Kun Käyttäjä rekisteröityy Kiertonet.fi – verkkohuutokauppapalveluun, niin käyttäjätiedot (käyttäjätunnus) tulee automaattisesti käyttöön myös rinnakkaisessa Kiertoa Oy:n Huutomylly.fi- verkkopalvelussa.

2. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet huutokauppaprosessissa

Palvelu sisältää KÄYTTÄJIEN kannalta seuraavat seitsemän (7) huutokauppaprosessin vaihetta:

 1. Rekisteröityminen, käyttäjätili, käyttäjätiedot, käyttöoikeus/sopimus ja käyttäjän vastuut (kohta 2.1.)
 2. Huutokaupan kohteen ilmoittaminen, kohteen kunto ja tutustuminen (2.2.)
 3. Huutokauppa (2.3.)
 4. Korkeimman ostotarjouksen hyväksyminen ja hylkääminen (2.4.)
 5. Kauppahinnan maksu ja tilitys myyjälle, omistusoikeuden siirto ja käyttäjien tunnistautuminen (2.5.).
 6. Kaupan kohteen luovutus ja vaaranvastuu (2.6.).

2.1. Rekisteröityminen, käyttäjätili, käyttäjätiedot, käyttöoikeus/sopimus ja käyttäjän vastuut

 1. KÄYTTÄJIEN on rekisteröidyttävä Palveluun luomalla käyttäjätili Palvelun Käyttöehtojen ja ohjeiden mukaisesti ja annettava rekisteröityessään vaaditut rekisteröintitiedot ("Käyttäjätiedot"), joiden avulla KÄYTTÄJÄT tunnistetaan ja yksilöidään Palvelussa. Rekisteröityessään KÄYTTÄJÄ vastaa antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että ne ovat ajan tasalla. KÄYTTÄJÄT sitoutuvat Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.
 2. MYYJÄN on oltava julkisen sektorin oikeushenkilö tai vastaa organisaatio, jolla on kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Oikeushenkilön puolesta toimivalla henkilöllä tulee olla valtuutus edustaa oikeushenkilöä. OSTAJAN on oltava täysivaltainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joilla tulee olla oikeudellinen toimintakyky.
 3. KÄYTTÄJÄ saa käyttöoikeuden Palveluun ja Kohteen myymiseen ja ostamiseen, kun KÄYTTÄJÄ on luonut käyttäjätilin, rekisteröitynyt Palveluun ja saanut käyttäjätunnuksen sekä täyttää ja hyväksyy Käyttöehdot (Käyttäjätilin ehdot). PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, jos Käyttäjätiedot ovat puutteelliset tai KÄYTTÄJÄ ei täytä Palvelun Käyttöehtoja tai käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.
 4. Palvelun käyttämistä varten KÄYTTÄJÄT valitsevat salasanalla suojatun käyttäjäkohtaisen nimimerkin käyttäjätunnukseksi ("Käyttäjätunnus"). Käyttäjätunnus ja salasana ovat luottamuksellisia ja käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. MYYJÄLLÄ voi olla yksi tai useampi Palvelun pääkäyttäjä, joka voi perustaa organisaatioonsa tarvittavan määrän Käyttäjätunnuksia. MYYJÄN käyttöoikeus Palveluun ja käyttäjätunnukset ovat organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa organisaation ulkopuolisille. OSTAJALLA voi olla vain yksi (1) käyttäjätunnus.
 5. KÄYTTÄJÄ vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos KÄYTTÄJÄLLÄ on syytä epäillä salasanan tai käyttäjätunnuksen paljastuneen ulkopuoliselle, niin KÄYTTÄJÄN tulee ilmoittaa tästä viipymättä PALVELUNTUOTTAJALLE.
 6. KÄYTTÄJÄLLÄ ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin lakien (mm. tekijänoikeuslaki), näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÄJÄ ei saa käyttää Palvelua tavalla, joka loukkaa tai haittaa PALVELUNTUOTTAJAA, muita KÄYTTÄJIÄ tai kolmansia.
 7. PALVELUNTUOTTAJA käsittelee luottamuksellisesti rekisteröityjen KÄYTTÄJIEN Käyttäjätietoja kuten henkilötietoja Palvelun Tietosuojailmoituksen sekä sitä koskevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (ks. tietosuojailmoitus www.kiertonet.fi. –sivustolla). PALVELUNTUOTTAJALLA on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kohteen MYYJÄLLE tiedot korkeimman tarjouksen tehneestä OSTAJASTA ja vastaavasti korkeimman tarjouksen tehneelle OSTAJALLE tiedot MYYJÄSTÄ.
 8. KÄYTTÄJÄN ja PALVELUNTUOTTAJAN välinen sopimus tulee voimaan, kun PALVELUNTUOTTAJA on hyväksynyt rekisteröityneelle KÄYTTÄJÄLLE käyttöoikeuden Palveluun. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. KÄYTTÄJÄN vastuu teoistaan ja vastuistaan, jotka hänelle ovat syntyneet käytettyään Palvelua, eivät rajoitu käyttöoikeuden päättämiseen.

2.2. Huutokaupan kohteen ilmoittaminen, kohteen kunto ja tutustuminen

 1. MYYJÄN on kuvattava Kohde huutokauppailmoituksessa mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kerrottava olennaiset Kohteen ostotarjoukseen vaikuttavat seikat. Kohde myydään siinä kunnossa, ja niillä varusteilla mitä MYYJÄN huutokauppailmoitushetkellä Kohteessa on (”sellaisena kuin se on” -ehto) ilman vaihto- ja palautusoikeutta.
 2. MYYJÄ ilmoittaa Kohteen mahdollisesta esittelystä ja ajankohdasta erikseen huutokauppailmoituksessaan. Kohteen esittely voidaan järjestää tarvittaessa useampana eri ajankohtana
 3. OSTAJALLA on oikeus ja mahdollisuus tutustua Kohteeseen ennen ostotarjouksen tekemistä. OSTAJA on velvollinen tutustumaan kaupan Kohteeseen siitä tehtävän sitovan ostotarjouksen edellyttämällä tavalla.

2.3. Huutokauppa

 1. Huutokauppa käynnistyy, kun MYYJÄN huutokauppailmoitus julkaistaan Palvelussa. MYYJÄN tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä Palvelun verkkosivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, jos se on virheellinen, eikä vastaa Kohdetta.
 2. MYYJÄ, joka on jättänyt Ilmoituksen Palveluun, sitoutuu siihen, että hänellä on Kohde hallussaan myyntiajan päättyessä. MYYJÄ vastaa kaikesta huutokaupan Kohteesta. MYYJÄN ilmoitus julkaistaan sivustolla sellaisena kuin MYYJÄ sen ilmoittaa. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa virheestä, joka aiheutuu huutokauppailmoituksen epäselvyydestä tai vastaavasta. MYYJÄ ei saa tehdä kohteestaan tarjousta itse tai edustajansa kautta.
 3. OSTAJAN huutokaupan Kohteesta tekemät huudot eli ostotarjoukset suoritetaan nostokorotuksin. Huutokaupalle on asetettu päättymisaika, mutta mikäli huudettavasta Kohteesta on kuitenkin tehty tarjous viimeisen kolmen (3) minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme (3) minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen
 4. Huutokauppa voi noudattaa MYYJÄN antamia ohjeita huutokaupan järjestämisestä, jotka saattavat vaikuttaa joidenkin huutokauppojen myynti- tai kestoaikaan. MYYJÄ voi edellyttää OSTAJAN täyttävän tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi huutokaupan hyväksyttävään ostotarjoukseen liittyen ja Kohteen luovutuksesta OSTAJALLE. OSTAJA vastaa siitä, että hän täyttää vaatimukset huutaessaan Kohdetta. MYYJÄLLÄ on oikeus poistaa Kohde myynnistä ennen sitovan huutokaupan syntymistä.
 5. Kaikki ostotarjoukset Kohteesta on tehtävä Palvelussa. MYYJÄ ei saa vastaanottaa tai hyväksyä Kohteesta tarjouksia Palvelun ulkopuolella. Mikäli MYYJÄ poikkeuksellisesti tarjoaa OSTAJALLE mahdollisuuden tehdä tarjouksen Kohteeseen huutokaupan ulkopuolella, tulee kyseinen tarjous kirjata Palveluun joko a) OSTAJAN/tarjouksentekijän toimesta tai b) PALVELUNTUOTTAJAN välityksellä ilmoittamalla tarjous kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: asiakaspalvelu@kiertonet.fi.

2.4. Korkeimman ostotarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

 1. Huutokaupan päättyessä MYYJÄLLÄ on oikeus hyväksyä tai hylätä Kohteesta tehty korkein ostotarjous, mistä MYYJÄ on velvollinen ilmoittamaan PALVELUNTUOTTAJALLE viimeistään huutokaupan päättymistä seuraavan kahden (2) arkipäivän aikana.
 2. Huutokaupan päättyessä PALVELUNTUOTTAJA vahvistaa päättyneen huutokaupan Kohteen MYYJÄLLE sekä korkeimman ostotarjouksen tehneelle OSTAJALLE.
 3. MYYJÄN hyväksyessä OSTAJAN korkeimman ostotarjouksen, PALVELUNTUOTTAJA lähettää voittaneen ostotarjouksen tehneelle OSTAJALLE Kohteen maksutiedot sähköpostiin.
 4. Myydystä Kohteesta tulee verkkohuutokaupan myyntikohteeseen teksti "MYYTY", eikä korkeimman tarjouksen ostotarjoushintaa enää näytetä. Kohde on tällöin myyty korkeimman ostotarjouksen tehneelle OSTAJALLE. Poikkeuksena ovat sellaiset MYYJÄN myyntikohteet, joiden hyväksyntä on ehdollinen niin kauan, kunnes MYYJÄN organisaation lopullisen hyväksynnän on suorittanut esimerkiksi lautakunta, hallitus, valtuusto tai joku muu toimielin.

2.4.1 Korkeimman ostotarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

 1. Mikäli MYYJÄ on hylännyt OSTAJAN Kohteen korkeimman ostotarjouksen ja tällaiseen Kohteeseen kohdistuu kiinnostusta tarjouksentekoon tai ostoon kolmenkymmenen (30) päivän sisällä verkkohuutokaupan päättymisestä, niin kyseisen Kohteen huutokauppa on ensisijaisesti uusittava Palvelussa.
 2. Mikäli MYYJÄ on hylännyt OSTAJAN Kohteen korkeimman ostotarjouksen, niin PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus saada hinnastonsa mukainen komissio täysimääräisenä hylkäämisestä seuraavan 30 päivän ajan, mikäli alkuperäinen Palvelussa huutokaupattuna ollut Kohde myydään a) Palvelun verkkohuutokauppaan osallistuneelle tai b) sille, joka on saanut Kohteesta tiedon Palvelun kautta.

2.5. Kauppahinnan maksu ja tilitys myyjälle, omistusoikeuden siirto ja käyttäjien tunnistautuminen

 1. Myyjä voi valita laskutusmenetelmäksi joko sen, että a) Palveluntuottaja vähentää Kohteen maksetusta kauppahinnasta hinnastonsa mukaisen välityspalkkion eli komission ja tilittää Myyjälle loppukauppahinnan (ns. ”komissiot päältä pois”-laskutusmenetelmä, ks. kohta 2.5.b) tai b) Palveluntuottaja tilittää Myyjälle kauppahinnan, josta laskuttaa jälkikäteen hinnastonsa mukaisen välityspalkkion.
 2. Jos Palvelussa käytetään välityspalkkion eli ns. ”komissiot päältä pois”- laskutusmenetelmää: kun MYYJÄ on hyväksynyt OSTAJAN Kohteesta tekemän korkeimman ostotarjouksen, niin
  1. PALVELUNTUOTTAJA lähettää OSTAJALLE laskun myydystä Kohteesta kauppahinnan maksamiseksi.
  2. OSTAJA maksaa Kohteen ensisijaisesti verkkopankin kautta, mutta jos se ei ole mahdollista, niin OSTAJA voi PALVELUNTUOTTAJAN suostumuksella muuttaa maksutavan laskuksi Palvelussa
  3. OSTAJAN on maksettava laskun mukainen Kohteen kauppahinta kahden (2) arkipäivän kuluessa PALVELUNTUOTTAJAN asiakasvaratilille.
  4. PALVELUNTUOTTAJA vähentää maksetusta kauppahinnasta hinnastonsa mukaisen komission ja tilittää MYYJÄLLE loppukauppahinnan MYYJÄN ilmoittamalle pankkitilille neljän (4) pankkipäivän kuluessa.
 3. Huutokaupatun Kohteen omistusoikeus siirtyy OSTAJALLE heti kun kauppahinta on maksettu PALVELUNTUOTTAJAN asiakasvaratilin kautta MYYJÄN tilille. Mikäli kauppahinta sisältää arvonlisäveron, tai kauppahintaan lisätään arvonlisävero, niin siitä on erillinen maininta huutokauppailmoituksessa.
 4. KÄYTTÄJIEN tunnistautuminen voidaan tehdä käyttäen suomalaisten pankkien määrittelemää TUPAS- ratkaisua, mobiileja tunnistusmekanismeja tai muita vastaavia elektronisia tunnistemenetelmiä ja/tai PALVELUNTUOTTAJAN määrittelemää kolmannen osapuolen tarjoamaa erillistä allekirjoitusmekanismia tai vastaavaa.
 5. Kuluttaja-OSTAJAN käyttäessä KSL:n mukaista peruuttamisoikeuttaan (ks. kohta 2.7), niin MYYJÄN, joka on saanut Kohteen kauppahinnan, on palautettava saamansa Kohteen kauppahinta Kuluttaja-OSTAJALLE saatuaan ensin Kohteen takaisin Kuluttaja-OSTAJALTA ja viimeistään 14 päivän kuluttua Kuluttaja-OSTAJAN peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

2.5.1 Kauppahinnan maksun laiminlyönti, käyttäjätilin sulkeminen ja sanktio

 1. Mikäli OSTAJA ei maksa Kohteen kauppahintaa PALVELUNTUOTTAJAN lähettämien maksukehotusten jälkeen, OSTAJAN käyttäjätili Palvelussa suljetaan, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
 2. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus periä maksukehotusten jälkeen OSTAJALTA sanktiona kauppahinnan maksun laiminlyönnistä enintään neljä (4) % Kohteen kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 50 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Mikäli OSTAJA ei maksa edellä mainittua maksun laiminlyöntiin liittyvää sanktiota, PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus siirtää saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Edellä mainitun lisäksi MYYJÄLLÄ on oikeus laskuttaa OSTAJALTA kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

2.6. Kaupan kohteen luovutus ja vaaranvastuu

 1. Huutokaupan Kohde on valmis luovutettavaksi MYYJÄLTÄ OSTAJALLE, kun PALVELUNTUOTTAJA ilmoittaa sähköpostitse MYYJÄLLE ja OSTAJALLE saaneensa OSTAJALTA maksun Kohteesta asiakasvaratililleen. Saatuaan sähköpostitse vahvistuksen maksun kirjautumisestä, niin OSTAJA voi sopia MYYJÄN kanssa Kohteen noudosta.
 2. Kohde luovutetaan siten, että a) OSTAJA noutaa MYYJÄLTÄ Kohteen omalla kustannuksellaan huutokauppailmoituksessa mainittuna määräaikana tai ilmoitetun määräajan sisällä tai b) MYYJÄN ja OSTAJAN keskenään erikseen sopimallaan tavalla.
 3. OSTAJAN ja MYYJÄN on kaupan kohteen luovutuksessa sovittava Kohteen vaaranvastuun siirtymisestä MYYJÄLTÄ OSTAJALLE (ks. kuluttajankaupassa Kuluttajansuojalain 5 luku).

2.7. Kuluttaja-OSTAJAN huutokaupatun Kohteen peruuttamisoikeus

 1. Kuluttajasuojalain ( 4 §, ”KSL”) mukaan kuluttajana (”Kuluttaja-OSTAJA”) pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
 2. Kuluttaja-OSTAJALLA on oikeus peruuttaa huutamansa Kohde KSL:n 6 luvun 14 §:n perusteella syytä ilmoittamatta, ellei Kohde ole
  1. kulutushyödyke, jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana;
  2. tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi;
  3. tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua taikka joka luonteensa vuoksi on sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa
  4. sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu;
  5. sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne taikka tietokoneohjelma on avattu;
  6. tarkoitettu elinkeinotoimintaa varten.
 3. Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi Kuluttaja-OSTAJAN on ilmoitettava PALVELUNTUOTTAJALLE huutokaupatun Kohteen peruutuksesta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kohde on vastaanotettu.
 4. Kuluttaja-OSTAJA voi tehdä ilmoituksen Kohteen peruuttamisesta:
  1. käyttämällä Kohteen Peruuttamislomaketta, joka on alla kohdassa 2.7 j);
  2. muulla yksiselitteisellä tavalla (kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla): osoitteeseen asiakaspalvelu@kiertonet.fi tai Seuralantie 5, 60220 Seinäjoki.
 5. Jos Kuluttaja-OSTAJA on vastaanottanut Kohteen ennen peruuttamisilmoitustaan, niin Kohde on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä MYYJÄLLE (KSL 16 §). Kuluttaja-OSTAJA ja MYYJÄ sopivat keskenään Kohteen palauttamisesta MYYJÄLLE. Kuluttaja-OSTAJA vastaa Kohteen palauttamisesta johtuvista palautuskustannuksista.
 6. Jos Kuluttaja-OSTAJA on vastaanottanut Kohteen, hänen on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää Kohteen. Jos Kuluttaja-OSTAJA kuitenkin Kohteen käyttöönoton jälkeen peruuttaa Kohteen kaupan, Kuluttaja-OSTAJAN on vastattava Kohteen arvon alenemiseen liittyvistä kuluista, joita ovat a) ajoneuvot kahdeksan (8) % kauppahinnasta + 1,50 €/km ja b) työkoneet ja laitteet kahdeksan (8) % kauppahinnasta. Kohteena olevaa tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos Kuluttaja-OSTAJA on käsitellyt Kohteena olevaa tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.
 7. MYYJÄN tai PALVELUNTUOTTAJAN on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua Kohteen peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava Kuluttaja-OSTAJALTA saadut suoritukset kuten Kohteen kauppahinta lukuun ottamatta ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet Kuluttaja-OSTAJAN valitsemasta muusta kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta. Elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, ellei elinkeinonharjoittaja ole velvollinen noutamaan tavaraa itse (KSL 17 §)
 8. MYYJÄN tai PALVELUNTUOTTAJAN on palautettava saamansa suoritukset sillä maksutavalla, jota Kuluttaja-OSTAJA käytti alkuperäisessä Kohteen kaupassa, ellei Kuluttaja-OSTAJA ole nimenomaisesti suostunut muuhun järjestelyyn. Suoritusten palauttamisesta ei saa aiheutua Kuluttaja-OSTAJALLE kustannuksia
 9. Kuluttaja-OSTAJALLA on todistustaakka siitä, että huutokaupattu Kohde on peruutettu KSL:ssa (6 luku 14 §) edellytetyllä tavalla.
 10. Kohteen Palauttamislomake: Kuluttaja-OSTAJA täyttää ja palauttaa oheiset tiedot/lomakkeen vain siinä tapauksessa, että haluaa käyttää KSL:n nojalla Kohteen peruuttamisoikeuttaan:
 11. _ Vastaanottaja: Kiertoa Oy, Seuralantie 5, 60220 Seinäjoki, asiakaspalvelu@kiertonet.fi.
  _ Ilmoitan/Ilmoitamme ✱, että haluan/haluamme ✱ peruuttaa tekemäni/tekemämme ✱ sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista✱ / seuraavan palvelun suorittamista ✱:
  _Tilauspäivä✱ / Vastaanottopäivä✱
  _ Kuluttajan nimi✱ / Kuluttajien nimet✱
  _ Kuluttajan osoite ✱ / Kuluttajien osoitteet ✱
  _ Kuluttajan allekirjoitus ✱ / Kuluttajien allekirjoitukset ✱ [vain jos lomake täytetään paperimuodossa]
  _ Päiväys
  ✱ Tarpeeton yliviivataan.

3. Palveluntuottajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

 1. PALVELUNTUOTTAJA tarjoaa Palvelun KÄYTTÄJILLE verkkohuutokauppapaikan, joka on pääsääntöisesti käytettävissä 24/7. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi huollon, asennuksen, muutostyön, turvallisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. PALVELUNTUOTTAJA ei takaa KÄYTTÄJILLE, että Palvelu toimii ilman käyttökatkoja ja virheettömästi.
 2. PALVELUNTUOTTAJA ei ole verkkohuutokaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu KÄYTTÄJIEN kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun KÄYTTÄJILLÄ. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa Palvelun välityksellä myydyn Kohteen virheestä, eikä oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.
 3. Palvelun Kohde myydään verkkohuutokaupassa ”sellaisena kuin se on”-ehdolla. Myydyssä Kohteessa ei katsota olevan virhettä, ellei kauppalaista (1987/355, 19 §) tai kuluttajansuojalain (1978/38) pakottavista säännöistä muuta johdu.
 4. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. PALVELUNTUOTTAJA pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, KÄYTTÄJIEN kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista KÄYTTÄJILLE etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.
 5. PALVELUNTUOTTAJA vastaa itse tuottamansa Palvelun tietosisällöstä, mutta PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa KÄYTTÄJIEN tuottamasta Kohteen tai muun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta.
 6. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa muun muassa KÄYTTÄJIEN ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, MYYJÄN Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, tai siitä onko KÄYTTÄJÄT oikeustoimikelpoisia tekemään myynti- tai ostotarjouksia. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat KÄYTTÄJILLE tai kolmansille osapuolille.
 7. PALVELUNTUOTTAJA ei ole vastuussa, eikä ole korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten KÄYTTÄJILLE tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.
 8. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen PALVELUNTUOTTAJA on kieltänyt Palvelussa tai joka PALVELUNTUOTTAJAN näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen PALVELUNTUOTTAJALLE, KÄYTTÄJILLE tai kolmannelle osapuolelle.
 9. PALVELUNTUOTTAJA voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa, mukaan lukien Kohteet, harkintansa mukaan, esimerkiksi Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin kyseisen MYYJÄN toimesta on kielletty ilman PALVELUNTUOTTAJAN nimenomaista ja kirjallista suostumusta.
 10. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus sulkea KÄYTTÄJÄN Käyttäjätili ja Käyttäjätunnukset, jos KÄYTTÄJÄ toimii näiden Käyttöehtojen, Palvelua sääntelevien oikeussäännösten tai hyvän tavan vastaisesti tai jos KÄYTTÄJÄ ei ole kirjautunut Palveluun kahdeksaantoista (18) kuukauteen.
 11. Palvelun verkkosivustolta voi olla linkkejä muiden eli kolmansien verkkosivuille, jotka ovat PALVELUNTUOTTAJAN kontrollin ulkopuolella, joten PALVELUNTUOTTAJALLA ei ole vastuuta tällaisten kolmansien sivustojen aineistoista ja palveluista. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa mistään tällaisten linkitettyjen kolmansien verkkosivujen käytöstä niiden käyttäjälle aiheutuvista vahingoista, haitoista tai menetyksistä.
 12. Välittäjän vastuuta eli vastuuta Kuluttaja-OSTAJALLE Kohteen kauppasopimuksen täyttämisestä (KSL 12 luku 1 §) ei synny PALVELUNTUOTTAJALLE, koska PALVELUNTUOTTAJA toimii välittäjänä toisen elinkeinonharjoittajan eli MYYJÄN lukuun ja Kuluttaja-OSTAJA on Käyttöehdot hyväksymällä selvillä siitä, että

  1. PALVELUNTUOTTAJA toimii Kohteen välittäjänä, eikä ole MYYJÄN ja OSTAJAN välisen kaupan sopijapuoli;
  2. Palvelussa OSTAJAN sopimuskumppanina toimii MYYJÄ , joka on aina oikeushenkilö ei kuluttaja;
  3. Kuluttaja-OSTAJAN oikeussuojan kannalta vastuu Kohteen kauppasopimuksen täyttämisestä on yksin MYYJÄLLÄ;
  4. PALVELUNTUOTTAJA on vastuussa Kuluttaja-OSTAJALLE omasta Palvelustaan.

4. Luottamuksellisuus, henkilötiedot ja tietosuoja

 1. PALVELUNTUOTTAJA käsittelee KÄYTTÄJÄN henkilötietoja ja muita tietoja luottamuksellisesti voimassa olevien lakien ja tietosuojaa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman KÄYTTÄJÄN lupaa ja suostumusta. Tietosuojailmoitus on Palvelun sivustolla.
 2. PALVELUNTUOTTAJA ylläpitää Palvelun käyttäjä – ja/tai asiakasrekisteriä KÄYTTÄJISTÄ laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. PALVELUNTUOTTAJA on KÄYTTÄJIEN henkilötietojen rekisterinpitäjä, kun se Palvelua tuottaessaan ja ylläpitäessään käsittelee KÄYTTÄJIEN henkilötietoja.
 3. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, oman liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen - ja markkinointitutkimukseen. PALVELUNTUOTTAJA voi käyttää henkilötietoja vastatakseen KÄYTTÄJIEN kysymyksiin ja markkinoinnissa.
 4. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus luovuttaa Käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä OSTAJISTA Kohteen MYYJÄLLE kaupanteon yhteydessä Palvelun toteuttamiseksi.
 5. MYYJÄ ja OSTAJA vastaavat Kohteen kaupanteossa ja luovutuksessa (esim. noutaminen) välittämiensä henkilötietojen käsittelystä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näissä tapauksissa MYYJÄ on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja PALVELUNTUOTTAJA henkilötietojen käsittelijä.
 6. Palvelussa käytetään evästeitä Palvelun verkkosivustolla ja Tietosuojailmoituksessa kuvatuin tavoin.

5. Palvelussa käytettävä aineiston omistus- ja käyttö- ja immateriaalioikeudet

 1. Palvelu ja sen verkkohuutokauppasivut sisältävät immateriaalioikeuksilla suojattua PALVELUNTUOTTAJAN omistamaa aineistoa (”Palveluntuottajan aineisto”) ja KÄYTTÄJÄN omistamaa ja Palvelussa julkaisemaa aineistoa (”Käyttäjän aineisto”). Aineiston omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen aineiston omistajalle.
 2. Palvelussa julkaistavaa ja käytettävää Käyttäjän aineistoa ovat esimerkiksi Huutokauppailmoituksessa Kohdetta kuvaavat KÄYTTÄJÄN tekstit, valokuvat, videot ja muut vastaavat immateriaalioikeuksilla suojatut aineistot. KÄYTTÄJÄLLÄ on oltava oikeudet Käyttäjän aineistoon, jonka KÄYTTÄJÄ toimittaa Palvelussa käytettäväksi. KÄYTTÄJÄ on velvollinen pitämään PALVELUNTUOTTAJAN vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät Käyttäjän aineistoon.
 3. KÄYTTÄJÄ luovuttaa Käyttäjän aineistoon käyttöoikeuden PALVELUNTUOTTAJALLE. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää, edelleen luovuttaa, kopioida ja tehdä tai teettää muutoksia Käyttäjän aineistoon Palvelun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ja esimerkiksi Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 4. Palvelussa julkaistun Käyttäjän aineiston (sisältäen mm. huutokauppailmoituksen) käyttäminen tai julkaisu osana toista palvelua tai muutoin Palvelun ulkopuolella kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman PALVELUNTUOTTAJAN kirjallista lupaa.
 5. KÄYTTÄJÄ vastaa siitä, että sen lähettämä Käyttäjän aineisto Palvelun mukaisesti käytettynä ei loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.
 6. Jos PALVELUNTUOTTAJAA vastaan esitetään Käyttäjän aineiston Palvelussa käyttöön perustuvia immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia, KÄYTTÄJÄ on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin PALVELUNTUOTTAJAN puolesta omalla kustannuksellaan. KÄYTTÄJÄ vastaa PALVELUNTUOTTAJALLE siitä, ettei Käyttäjän aineistoon kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu PALVELUNTUOTTAJALLEoikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita KÄYTTÄJÄLLE tai kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita KÄYTTÄJÄÄ tai kolmatta osapuolta kohtaan.
 7. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus käyttää MYYJÄN kohteita referenssitarkoituksessa ilman erillistä lupaa. Myyjä hyväksyy kohteiden käytön referenssitarkoituksessa julkaistessaan huutokauppailmoituksen palvelussa."

6. Käyttöehtojen muuttaminen

 1. PALVELUNTUOTTAJA voi tarvittaessa yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä KÄYTTÄJILLE sähköpostitse tai Palvelun välityksellä.
 2. Muutokset Käyttöehtoihin tulevat voimaan seitsemän päivän (7) päivän kuluttua PALVELUNTUOTTAJAN ilmoituksesta.
 3. KÄYTTÄJÄT hyväksyvät Käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. KÄYTTÄJÄ voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen sähköpostitse tai Palvelun välityksellä päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

7. Sopimuksen voimassaolo, päättyminen ja siirtäminen ja ylivoimainen este

 1. KÄYTTÄJÄN ja PALVELUNTUOTTAJAN välinen sopimus tulee voimaan KÄYTTÄJÄN hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja PALVELUNTUOTTAJAN myöntäessä KÄYTTÄJÄLLE käyttöoikeuden ja käyttäjätilin Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi. KÄYTTÄJÄ ja PALVELUNTUOTTAJA voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Sopimuksen päättyessä PALVELUNTUOTTAJA sulkee KÄYTTÄJÄN Käyttäjätilin sekä poistaa KÄYTTÄJÄN mahdollisesti tallettaman Käyttäjän aineiston tai muun aineiston Palvelusta.
 2. MYYJÄN ja PALVELUNTUOTTAJAN välillä voidaan tarvittaessa tehdä Toimeksiantosopimus, jossa on erikseen sovittu sopimusehdot. Käyttöehdot ovat soveltuvilta osiltaan aina osa Toimeksiantosopimusta.
 3. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus siirtää Palvelua koskeva sopimus sisältöineen (Käyttäjän aineisto, käyttäjätiedot ja vastaavat) kolmannelle osapuolelle esimerkiksi yritysjärjestelyn, toimintojensa ulkoistuksen tai vastaavan muutoksen yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun sopimustaan ja käyttöoikeuttaan kolmannelle ilman PALVELUNTUOTTAJANkirjallista lupaa. Käyttöoikeus on henkilökohtainen.
 4. Ylivoimainen este. KÄYTTÄJÄ ja PALVELUNTUOTTAJA (”Sopijapuoli”) vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Sopijapuolesta riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Sopijapuolesta riippumaton syy. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös viranomaisen tai pankin virhe tai viivästys, laitteisto- ja ohjelmistovika-, tietoliikenteen tai - yhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriö sekä verkkolaskuoperaattorin toimenpide. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

 1. Sopimukseen (Palvelu, Käyttöehdot ja muut ehdot) ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
 2. Sopimuksesta aiheutuvat PALVELUNTUOTTAJAN ja KÄYTTÄJÄN väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Kuluttajalla on oikeus saattaa sen ja elinkeinonharjoittajan välinen riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja osoitteessa: www.kuluttajariita.fi.
 3. Mikäli erimielisyydestä ei ole päästy sovintoon neuvotteluteitse, niin Sopimusta koskeva riita-asia jätetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajan asemassa olevalla OSTAJALLA on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.