KIERTONET.FI -verkkohuutokaupan käyttöehdot

Julkaistu elokuussa 2015
Päivitetty 24.5.2018

1. Käyttöehtojen soveltamisala, palvelukuvaus ja käsitteitä

Palveluntuottajan eli Kiertoa Oy:n tuottaman ja ylläpitämän KIERTONET.FI –verkkohuutokaupan (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Kiertonet.fi –sivustolla on yksityiskohtaisesti ohjeistettu kaikki huutokaupan toteuttamisen vaiheet ja niissä tehtävät toimenpiteet.

Palvelu toimii internethuutokaupan verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröitynyt julkisen sektorin huutokauppamyyjä (”Myyjä”) saa ilmoittaa tavaroitaan (irtain ja kiinteä omaisuus) huutokaupattavaksi ("Kohde") Palvelun välityksellä ja Palveluun rekisteröitynyt huutokauppaostaja (”Ostaja”) saa tehdä huutoja eli ostotarjouksia Kohteesta. Palvelussa myynnissä oleva tavara ei saa olla samaan aikaan myynnissä muissa kauppapaikoissa.

Kiertoa Oy toimii ainoastaan Palvelun tuottajana ja välittäjänä, eikä Kiertoa Oy ole verkkohuutokaupan kohteena olevan kaupan sopijapuoli, vaan Myyjä ja Ostaja tekevät kaupan keskenään sopimiensa kauppaehtojen mukaisesti. Lisäksi Myyjän on muun ohella ilmoitettava Palvelussa Ostajan mahdollisuudesta tutustua huutokaupan Kohteeseen ja muista Kohdetta, Ostajaa tai Kohteen noutoa koskevista erityisehdoista.

Huutokauppamyyjä, joka on Palveluntuottajan kanssa tehnyt Toimeksiantosopimuksen ja rekisteröitynyt Palveluun, voi ilmoittaa Palvelussa huutokaupan Kohteensa. Toimeksiantosopimuksen osana ovat aina nämä Käyttöehdot. Huutokauppamyyjänä voi olla vain julkisen sektorin oikeushenkilö tai vastaava.

Huutokauppaostaja, joka on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt Käyttöehdot, voi tehdä huutoja eli ostotarjouksia Palvelussa olevasta huutokaupan Kohteesta. Huutokauppaostajana voi olla täysivaltainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen oikeushenkilö. Ostajalta ei peritä mitään maksuja Palvelun käytöstä, vaan OSTAJA maksaa vain huutamansa Kohteet.

Käyttäjät tarkoittaa Palveluun rekisteröityneitä Huutokauppamyyjää ja Huutokauppaostajaa yhdessä.

Kiertonet.fi on avoinna kaikille, mutta Palvelun käyttö-oikeus myyntiin ja huutoihin (ostotarjous) edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjät vakuuttavat tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuvat kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asemassa olevan huutokauppaostajan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet huutokauppaprosessissa

Palvelun huutokauppaprosessi sisältää KÄYTTÄJIEN kannalta seuraavat kuusi (6) keskeistä vaihetta:

  1. Rekisteröityminen, käyttäjätunnus ja käyttö-oikeus (2.1.)
  2. Huutokaupan kohteen näyttö, tutustuminen ja kohteen kunto (2.2.)
  3. Huutokauppa (2.3.)
  4. Korkeimman huudon hyväksyminen (2.4.)
  5. Kauppahinnan maksu, tunnistautuminen ja omistusoikeuden siirto (2.5.)
  6. Kaupan kohteen luovutus ja vaaranvastuu (2.6.)

2.1. Rekisteröityminen, käyttäjätunnus ja käyttöoikeus

Palvelun käyttö-oikeus myymiseen ja ostamiseen edellyttää rekisteröitymistä ja käyttäjätunnusta. Palveluun rekisteröityvällä MYYJÄLLÄ on oltava voimassa oleva Toimeksiantosopimus PALVELUNTUOTTAJAN kanssa. OSTAJALLA tulee olla oikeudellinen toimintakyky.

KÄYTTÄJÄT antavat Palvelussa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla KÄYTTÄJÄT tunnistetaan ja yksilöidään Palvelussa. Lisäksi Palvelun käyttämistä varten KÄYTTÄJÄT valitsevat salasanalla suojatun käyttäjäkohtaisen nimimerkin käyttäjätunnukseksi ("Käyttäjätunnus").

KÄYTTÄJILLÄ ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin lakien (mm. tekijänoikeuslaki), näiden Käyttöehtojen, toimeksiantosopimuksen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÄJÄT sitoutuvat Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat luottamuksellisia ja käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. MYYJÄLLÄ voi olla yksi tai useampi Palvelun pääkäyttäjä, joka voi perustaa organisaatioonsa tarvittavan määrän Käyttäjätunnuksia. MYYJÄN Palvelun käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset ovat organisaatiokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa organisaation ulkopuolisille.

KÄYTTÄJÄT vastaavat kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos KÄYTTÄJÄLLÄ on syytä epäillä Salasanan tai Käyttäjätunnuksen paljastuneen ulkopuoliselle, niin KÄYTTÄJÄN tulee ilmoittaa tästä viipymättä PALVELUNTUOTTAJALLE.

PALVELUNTUOTTAJA käsittelee luottamuksellisesti rekisteröityjen KÄYTTÄJIEN henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen (sisältää rekisteriselosteen) sekä sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti (ks. tietosuojaseloste https://kiertonet.fi –sivustolla). PALVELUNTUOTTAJALLA on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kohteen MYYJÄLLE tiedot korkeimman tarjouksen tehneestä OSTAJASTA ja vastaavasti korkeimman tarjouksen tehneelle OSTAJALLE tiedot MYYJÄSTÄ.

2.2. Huutokaupan kohteen näyttö, tutustuminen ja kohteen kunto

MYYJÄ ilmoittaa Kohteen mahdollisesta esittelystä ja ajankohdasta erikseen huutokauppailmoituksessaan, esittely voidaan järjestää tarvittaessa useampana eri ajankohtana. OSTAJALLA on oikeus ja mahdollisuus tutustua Kohteeseen ennen ostotarjouksen tekemistä. OSTAJA on velvollinen tutustumaan kaupan Kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen edellyttämällä tavalla.

MYYJÄN on kuvattava huutokaupattava Kohde mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kerrottava kaikki ostopäätökseen vaikuttavat seikat. Huutokaupan Kohde myydään siinä kunnossa, ja niillä varusteilla mitä siinä MYYJÄN huutokauppailmoitushetkellä on (”sellaisena kuin se on -ehto”) ilman vaihto- ja palautusoikeutta. MYYJÄ ei vastaa huutokaupattavan Kohteen kunnosta, ellei muuta ilmoitettu.

2.3. Huutokauppa

Huutokauppa käynnistyy, kun MYYJÄN huutokauppailmoitus julkaistaan Palvelussa. MYYJÄN tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä Palvelun sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, jos se on virheellinen, eikä vastaa Kohdetta.

Ilmoituksen Palveluun jättänyt MYYJÄ sitoutuu siihen, että hänellä on Kohde hallussaan myyntiajan päättyessä. MYYJÄ vastaa kaikesta huutokaupan Kohteesta. MYYJÄN ilmoitus julkaistaan sivustolla sellaisena kuin MYYJÄ sen ilmoittaa. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa virheestä, joka aiheutuu huutokauppailmoituksen epäselvyydestä tai vastaavasta. MYYJÄ ei saa tehdä kohteestaan tarjousta itse tai edustajansa kautta.

Huutokauppa suoritetaan nostokorotuksin. Huutokaupalle on asetettu päättymisaika, mutta mikäli huudettavasta Kohteesta on kuitenkin tehty tarjous viimeisen kolmen (3) minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme (3) minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen.

Huutokauppa voi noudattaa julkisen sektorin MYYJÄN antamia ohjeita huutokaupan järjestämisestä, jotka saattavat vaikuttaa joidenkin huutokauppojen myynti- tai kestoaikaan. MYYJÄ voi edellyttää OSTAJAN täyttävän tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi huutokaupan hyväksyttävään ostotarjoukseen liittyen ja Kohteen luovutuksesta OSTAJALLE. OSTAJA vastaa siitä, että hän täyttää vaatimukset huutaessaan Kohdetta. MYYJÄLLÄ on oikeus poistaa Kohde myynnistä ennen sitovan huutokaupan syntymistä.

Kaikki tarjoukset Kohteesta on tehtävä Palveluun. ASIAKAS ei saa vastaanottaa tai hyväksyä Kohteesta tarjouksia Palvelun ulkopuolella. Mikäli ASIAKAS poikkeuksellisesti tarjoaa ostajalle/huutajalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen Kohteeseen huutokaupan ulkopuolella, tulee kyseinen tarjous kirjata Kiertonet.fi –palveluun joko a) ostajan/tarjouksentekijän toimesta tai b) PALVELUNTUOTTAJAN välityksellä ilmoittamalla tarjous kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: asiakaspalvelu@kiertonet.fi

2.4. Korkeimman huudon hyväksyminen (voittanut tarjous)

Huutokaupan päättyessä PALVELUNTUOTTAJA vahvistaa päättyneen huutokaupan Kohteen MYYJÄLLE sekä voittaneen huudon tehneelle OSTAJALLE.

MYYJÄLLÄ on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty korkein huutotarjous, mistä MYYJÄ on velvollinen ilmoittamaan PALVELUNTUOTTAJALLE viimeistään seuraavan kahden (2) arkipäivän aikana.

MYYJÄN hyväksyessä voittaneen huutotarjouksen, PALVELUNTUOTTAJA lähettää voittaneen huudon tehneelle OSTAJALLE Kohteen maksutiedot sähköpostiin. Sähköpostin saapuessa OSTAJALLA on kaksi (2) päivää aikaa maksaa huutamansa Kohde tilisiirtona PALVELUNTUOTTAJAN asiakastilille. Maksun kirjautuessa asiakastilille, PALVELUNTUOTTAJA ilmoittaa siitä MYYJÄLLE ja OSTAJALLE, jolloin he voivat sopia tavaran luovutuksesta.

Huutokaupan myyntikohteeseen tulee teksti "MYYTY". Kohde on tällöin myyty korkeimman tarjouksen tehneelle OSTAJALLE. Poikkeuksena ovat sellaiset MYYJÄN myyntikohteet, joiden hyväksyntä on ehdollinen niin kauan, kunnes MYYJÄN organisaation lopullisen hyväksynnän on suorittanut esimerkiksi lautakunta, hallitus, valtuusto tai joku muu toimielin.

2.5. Kauppahinnan maksu, tunnistautuminen ja omistusoikeus siirto

Kun ostotarjous on hyväksytty, niin PALVELUNTUOTTAJA lähettää OSTAJALLE laskun ja saatuaan maksun kahden (2) arkipäivän kuluessa asiakastilille, niin PALVELUNTUOTTAJA tilittää kauppahinnan täysimääräisesti MYYJÄN ilmoittamalle pankkitilille kolmen (3) pankkipäivän kuluessa tai vaihtoehtoisesti MYYJÄN pyynnöstä koontitilityksenä joka kuukauden 14. ja 28. päivä.

KÄYTTÄJIEN tunnistautuminen voidaan tehdä käyttäen suomalaisten pankkien määrittelemää TUPASratkaisua, mobiileja tunnistusmekanismeja tai muita julkisen sektorin hyväksymiä elektronisia tunnistemenetelmiä tai PALVELUNTUOTTAJAN määrittelemää kolmannen osapuolen tarjoamaa erillistä allekirjoitusmekanismia tai vastaavaa.

Huutokaupatun Kohteen omistusoikeus siirtyy OSTAJALLE heti kun kauppahinta on maksettu PALVELUNTUOTTAJAN asiakastilin kautta MYYJÄN tilille. Mikäli kauppahinta sisältää arvonlisäveron, tai kauppahintaan lisätään arvonlisävero, niin siitä on erillinen maininta huutokauppailmoituksessa.

2.5.1. Kauppahinnan maksun laiminlyönti ja käyttäjätilin sulkeminen

Mikäli OSTAJA ei maksa kauppahintaa PALVELUNTUOTTAJAN lähettämien maksukehotusten jälkeen, OSTAJAN käyttäjätili Kiertonetissä suljetaan, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus periä maksukehotusten jälkeen OSTAJALTA sanktiona kauppahinnan maksun laiminlyönnistä enintään 4 % kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 50 euroa lisättynä kulloinkin voimassaolevalla arvonlisäverolla. Mikäli OSTAJA ei maksa edellä mainittua maksun laiminlyöntiin liittyvää sanktiota, PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus siirtää saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Edellä mainitun lisäksi MYYJÄLLÄ on oikeus laskuttaa OSTAJALTA kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

2.6. Kaupan kohteen luovutus ja vaaranvastuu

OSTAJA noutaa kaupan Kohteen omalla kustannuksellaan huutokauppailmoituksessa mainittuna määräaikana tai ilmoitetun määräajan sisällä tai MYYJÄN kanssa erikseen sopimallaan tavalla, jolloin OSTAJAN ja MYYJÄN on myös sovittava kaupan Kohteen vaaranvastuun siirtymisestä MYYJÄLTÄ OSTAJALLE (ks. kuluttajankaupassa Kuluttajansuojalaki 4 luku 6 §).

2.7. Huutokaupan päättyminen Kohteen korkeimman tarjouksen hylkäämiseen

Mikäli ASIAKAS on hylännyt Kohteen korkeimman tarjouksen ja tällaiseen Kohteeseen kohdistuu kiinnostusta tarjouksentekoon tai ostoon 90 päivän sisällä nettihuutokaupan päätyttyä, huutokauppa on ensisijaisesti uusittava Kiertonet.fi – palvelussa.

PALVELUNTUOTTAJA on oikeutettu Kohteen korkeimman tarjouksen hylkäämisestä seuraavan 90 päivän ajan myyntikomissioonsa täysimääräisenä, mikäli alkuperäinen Kiertonet.fi –palvelussa huutokaupattuna ollut Kohde myydään a) Kiertonet.fi -nettihuutokauppaan osallistuneelle tai b) sille, joka on saanut Kohteesta tiedon Kiertonet.fi -palvelusta.

3. Palveluntuottajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

PALVELUNTUOTTAJA tarjoaa Palvelun KÄYTTÄJILLE huutokauppapaikan, joka on pääsääntöisesti käytettävissä 24/7. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi huollon, asennuksen, muutostyön, turvallisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. PALVELUNTUOTTAJA ei takaa KÄYTTÄJILLE, että Palvelu toimii ilman käyttökatkoja ja virheettömästi.

PALVELUNTUOTTAJA ei ole huutokaupan osapuoli. Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu KÄYTTÄJIEN kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteutumisesta on Palvelun KÄYTTÄJILLÄ. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. PALVELUNTUOTTAJA pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, KÄYTTÄJIEN kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista KÄYTTÄJILLE etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

PALVELUNTUOTTAJA vastaa itse tuottamansa Palvelun tietosisällöstä, mutta PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa KÄYTTÄJIEN tuottamasta Kohteen tai muun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta.

PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, MYYJÄN Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, KÄYTTÄJIEN ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko KÄYTTÄJÄT oikeustoimikelpoisia tekemään myynti- tai ostotarjouksia. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat KÄYTTÄJILLE tai kolmansille osapuolille. PALVELUNTUOTTAJA ei ole korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. PALVELUNTUOTTAJA ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten KÄYTTÄJILLE tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka myymisen Palvelussa PALVELUNTUOTTAJA on kieltänyt tai joka PALVELUNTUOTTAJAN näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen PALVELUNTUOTTAJALLE, KÄYTTÄJILLE tai kolmannelle osapuolelle.

PALVELUNTUOTTAJA voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. MYYJÄN toimesta on kielletty ilman PALVELUNTUOTTAJAN nimenomaista suostumusta.

PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus sulkea KÄYTTÄJIEN Käyttäjätili ja Käyttäjätunnukset KÄYTTÄJIEN toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos KÄYTTÄJÄ ei ole kirjautunut Palveluun kahdeksaantoista (18) kuukauteen.

4. Luottamuksellisuus, henkilötiedot ja tietosuoja

PALVELUNTUOTTAJA käsittelee KÄYTTÄJIEN henkilötietoja ja muita tietoja luottamuksellisesti voimassa olevien lakien ja tietosuojaa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman KÄYTTÄJIEN lupaa ja suostumusta. Henkilötietolain mukainen tietosuojalauseke ja rekisteriseloste on Palvelun sivustolla.

PALVELUNTUOTTAJA ylläpitää rekisteriä KÄYTTÄJISTÄ laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, oman liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen - ja markkinointitutkimukseen. PALVELUNTUOTTAJA voi käyttää henkilötietoja vastatakseen KÄYTTÄJIEN kysymyksiin ja markkinoinnissa.

PALVELUNTUOTTAJALLA on oikeus luovuttaa Käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä OSTAJISTA Kohteen MYYJÄLLE kaupanteon yhteydessä Palvelun toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tavaramerkki-, toiminimi-, tekijän- ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on sallittu vain PALVELUNTUOTTAJAN tai muun oikeudenhaltijan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palvelu mahdollistaa esimerkiksi valokuvien, videoiden ja muiden vastaavien immateriaalioikeuksilla suojattujen aineistojen (”Aineisto”) lähettämisen Palveluun. KÄYTTÄJILLÄ, jotka toimittavat Aineistoa Palveluun, on oltava oikeudet Aineistoon. KÄYTTÄJÄT ovat velvollisia pitämään PALVELUNTUOTTAJAN vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät lähetettyyn Aineistoon.

PALVELUNTUOTTAJA voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet Aineistoon edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Palvelussa esiintyvän Aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin asianomaisen KÄYTTÄJÄN toimesta on kielletty ilman PALVELUNTUOTTAJAN nimenomaista suostumusta.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

PALVELUNTUOTTAJA voi yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä KÄYTTÄJILLE sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. KÄYTTÄJÄT hyväksyvät Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

7. Sopimuksen voimassaolo, päättyminen ja ylivoimainen este

MYYJÄN ja PALVELUNTUOTTAJAN välisessä toimeksiantosopimuksessa on erikseen sovittu sopimusehdot.

OSTAJAN ja PALVELUNTUOTTAJAN välinen sopimus tulee voimaan OSTAJAN hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja PALVELUNTUOTTAJAN myöntäessä OSTAJALLE käyttöoikeuden Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi. OSTAJA ja PALVELUNTUOTTAJA voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. Sopimuksen päättyessä PALVELUNTUOTTAJA sulkee OSTAJAN Käyttäjätilin sekä poistaa OSTAJAN mahdollisesti tallettaman Aineiston Palvelusta.

OSTAJA ja PALVELUNTUOTTAJA vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on OSTAJASTA JA PALVELUNTUOTTAJASTA riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen OSTAJASTA tai PALVELUNTUOTTAJASTA riippumaton syy.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. PALVELUNTUOTTAJAN ja KÄYTTÄJIEN väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, niin riidan ratkaisupaikkana on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus. Kuluttajan asemassa olevalla OSTAJALLA on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.