TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laadittu ja tullut voimaan 31.8.2015

Taustaa ja käsitteitä

Henkilötietolain (523/1999) mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajan informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste (10 §), jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötiedolla (3 § 1 kohta) tarkoitetaan esimerkiksi luonnollisen henkilön nimi- ja yksilöintitietojen lisäksi myös kaikenlaisia muita yksittäiseen henkilöön liitettävissä olevia tietoja.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan ”käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta”.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Rekisteröitymällä Kiertonet.fi –verkkohuutokauppaan hyväksyy tämän tietosuojaselosteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kiertoa Oy / Kiertonet.fi
Y-tunnus: 26903339
Osoite: Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki
www.kiertonet.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Pekka Kallunki
Sähköposti: pekka.kallunki@kiertonet.fi
Puhelin: 050 5401609

Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja.

3. Rekisterin nimi

Kiertonet.fi –verkkohuutokaupan (”Palvelu”) käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Kiertonet.fi –verkkohuutokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Kiertonet.fi -verkkohuutokaupan käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä Kiertonet.fi -palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kiertonet.fi -verkkohuutokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä voidaan tallettaa:

 • Luonnollinen henkilö -käyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, sukupuoli, arvo tai ammatti, äidinkieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Oikeushenkilö -käyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistautumistiedot.
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sekä peruutustiedot.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, Palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
 • Suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin .
 • Lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot.
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten.
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut.
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot Kiertonet.fi -palveluun rekisteröityessään ja Palvelun käytön yhteydessä. Tietojen oikeellisuutta ei pääsääntöisesti tarkisteta. Rekisterin mahdollisesti sisältyvät väärät tiedot voivat perustua siten rekisteröidyiltä saatuihin virheellisiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

Rekisterinpitäjä luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterinpitäjä luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa tarpeelliset käyttäjätiedot tarjouksen jättäneistä ostajista (huutokauppa-ostaja) huutokaupattavan kohteen myyjälle (huutokauppamyyjä) kaupanteon yhteydessä Palvelun toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjän tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin henkilötietolain mukaisesti.

Mikäli rekisterinpitäjä myy, ostaa, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ja siirretä mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

9A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Tietoja ei pääsääntöisesti säilytetä manuaalisesti. Mikäli asiaan liittyy dokumentteja, joita ei ole tallennettu tietojärjestelmään (ks. kohta 9B), säilytetään niitä lukitussa tilassa.

9B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on tallennettu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä ennalta määritellyillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietojärjestelmän käyttöä säädellään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Tietoliikenne on salattua. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

10. Evästeet (cookies)

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 7 §:n mukaan myös mahdollisesta evästeiden (cookies) käyttämisestä on informoitava verkkopalvelun yhteydessä.

Kiertonet.fi -sivusto voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän Internet-selaimeen. Niitä käytetään esimerkiksi Internet-sivuston käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten tallennukseen. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Kiertonet.fi –palvelun toiminnallisuuteen.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot tai se, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

13. Kielto-oikeus

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

14. Tietossuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää Palvelua jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Kiertonet.fi -palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Suosikit

Paina -nappia ilmoituksen yhteydessä.